top of page

NEDERLANDS

Privacy- & Cookieverklaring  Vmax Club Belgium VZW

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: VMAX CLUB BELGIUM VZW, met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, kosterstraat 2  (hierna: “VMAX CLUB BELGIUM VZW”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

 1. VMAX CLUB BELGIUM VZW leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 2. VMAX CLUB BELGIUM VZW stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VMAX CLUB BELGIUM VZW. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

 • Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;

 • Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;

 • Categorie 4: via cookies.

2.2. VMAX CLUB BELGIUM VZW kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

VMAX CLUB BELGIUM VZW zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van VMAX CLUB BELGIUM VZW om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze VMAX CLUB BELGIUM VZW en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan VMAX CLUB BELGIUM VZW uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot VMAX CLUB BELGIUM VZW, haar producten en/of diensten. VMAX CLUB BELGIUM VZW kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door VMAX CLUB BELGIUM VZW bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van VMAX CLUB BELGIUM VZW, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien VMAX CLUB BELGIUM VZW failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van VMAX CLUB BELGIUM VZW geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

VMAX CLUB BELGIUM VZW zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat VMAX CLUB BELGIUM VZW uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

VMAX CLUB BELGIUM VZW zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VMAX CLUB BELGIUM VZW uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. VMAX CLUB BELGIUM VZW zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen VMAX CLUB BELGIUM VZW en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VMAX CLUB BELGIUM VZW. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via email adres vmaxbelgium@gmail.com

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan VMAX CLUB BELGIUM VZW aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van VMAX CLUB BELGIUM VZW en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies die vermeld zijn op het einde van deze pagina.

​​

​8.4.Uw toestemming:

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

 

FRANCAIS

Déclaration de confidentialité et déclaration relative aux cookies VMAX CLUB BELGIUM VZW

La présente « Politique de confidentialité » régit le traitement de vos données à caractère personnel par le responsable du traitement : VMAX CLUB BELGIUM VZW, dont le siège social est établi à Kosterstraat 2, 2235 Hulshout (ci-après : « VMAX CLUB BELGIUM VZW »). Lisez attentivement cette Politique de confidentialité, car elle contient des informations essentielles concernant la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées, mais également concernant le type de cookies utilisés. En communiquant vos données à caractère personnel sur le site internet et en fournissant des données à caractère personnel aux adresses électroniques mentionnées sur ce site, vous déclarez avoir pris connaissance de la présente Politique de confidentialité et vous marquez explicitement votre accord quant à celle-ci et au traitement des données proprement dit.

Article 1 - Généralités

 1. VMAX CLUB BELGIUM VZW respecte la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel, telle que modifiée par la Loi du 11 décembre 1998 ainsi que les dispositions anti-spam du Livre XII du Code de droit économique concernant le « droit de l'économie électronique ».

 2. Par le biais de la présente Politique de confidentialité, VMAX CLUB BELGIUM VZW se met également en règle par rapport au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel.

 3. Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est VMAX CLUB BELGIUM VZW. Une déclaration a été faite auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée quant au traitement de vos données à caractère personnel.

Article 2 - Données à caractère personnel

2.1. Les données à caractère personnel que vous nous communiquez :

 • Catégorie 1 : sans inscription : votre adresse IP ;

 • Catégorie 2 : compléter des formulaires ou passer des commandes sans inscription ; tous les champs du formulaire, ainsi que votre adresse IP ;

 • Catégorie 3 : en cas d'inscription : tous les champs du formulaire, ainsi que votre adresse IP et votre mot de passe ;

 • Catégorie 4 : par l'intermédiaire de cookies.

2.2. VMAX CLUB BELGIUM VZW peut collecter des données vous concernant (Données à caractère personnel) de différentes manières :

a. par l'utilisation de cookies (voir ci-dessous) ;

b. pendant que vous vous inscrivez sur le site internet et utilisez celui-ci ;

2.3. Le site utilise également des cookies qui collectent un certain nombre de données à caractère personnel. Voir article 9 en ce qui concerne les dispositions concernant l'usage des cookies.

Article 3 - Finalités du traitement

3.1. Finalités générales :

VMAX CLUB BELGIUM VZW utilisera uniquement les données à caractère personnel recueillies auprès de vous aux fins suivantes :

 • Catégorie 1 : l'entretien et l'amélioration de ce site internet et l'intégration de Données à caractère personnel dans des statistiques anonymes qui ne permettront en aucun cas de déduire l'identité de personnes ou d'entreprises spécifiques. Les intérêts légitimes de VMAX CLUB BELGIUM VZW, à savoir le souci d'amélioration permanente de son site et de ses services en constituent la base juridique.

 • Catégorie 2 : la gestion de votre compte sur ce site internet en vue de l'utilisation de notre VMAX CLUB BELGIUM VZW et de notre site avec comme fondement légal l'exécution d'un contrat demandé par vos soins et, si vous l'avez indiqué, l'envoi de marketing direct dont lle fondement légal est votre consentement explicite et préalable.

 • Catégorie 3 : l'envoi de marketing direct, de lettres d'information, d'actions et de promotions dont la base juridique est votre consentement explicite et préalable.

 • Catégorie 4 : l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur et à des fins statistiques (voir ci-après) dont le fondement légal est votre consentement explicite et préalable

Vous n'êtes pas obligé de communiquer vos Données à caractère personnel, mais vous devez savoir que la prestation de certains services sera impossible si vous refusez ce traitement.

3.2. Marketing direct :

Les données à caractère personnel seront également utilisées dans le cadre du marketing direct, et ce à condition que vous ayez marqué votre accord explicite à cet égard (« opt-in »).

Si vous figurez déjà dans notre liste d'envoi pour la réception de matériel de marketing sous forme papier et/ou électronique, VMAX CLUB BELGIUM VZW peut utiliser vos données pour l'envoi de communications marketing et d'autre matériel concernant VMAX CLUB BELGIUM VZW, ses produits et/ou ses services. VMAX CLUB BELGIUM VZW peut utiliser les données communiquées par vos soins pour la mise à jour des documents conservés par VMAX CLUB BELGIUM VZW.

Ce consentement peut être retiré à tout moment, sans motivation et gratuitement en cliquant par exemple sur le lien de désinscription prévu à cet effet qui figure sous chaque courriel promotionnel.

3.3. Transmission à des tiers :

Une éventuelle réorganisation totale ou partielle ou une cession des activités de VMAX CLUB BELGIUM VZW, opérations impliquant une réorganisation, une cession ou une cessation de ses activités commerciales, ou la faillite éventuelle de VMAX CLUB BELGIUM VZW peuvent entraîner le transfert de vos données à de nouvelles entités ou à des tiers par le biais desquels les activités commerciales de VMAX CLUB BELGIUM VZW sont partiellement ou totalement exercées.

VMAX CLUB BELGIUM VZW tentera raisonnablement de vous informer au préalable du fait que VMAX CLUB BELGIUM VZW communique vos données au tiers cité, mais vous reconnaissez également que cela n'est pas techniquement ou commercialement réalisable dans tous les cas de figure.

VMAX CLUB BELGIUM VZW ne vendra pas, ne louera pas, ne partagera pas ou ne mettra pas vos données à caractère personnel autrement à la disposition commerciale de tiers, sauf dans les circonstances décrites ci-dessus et moyennant votre consentement préalable.

3.4. Exigences légales :

Il peut arriver, dans de rares cas, que VMAX CLUB BELGIUM VZW doive communiquer vos Données à caractère personnel à la suite d'une ordonnance judiciaire ou afin de satisfaire à une autre législation ou réglementation contraignantes. VMAX CLUB BELGIUM VZW tentera raisonnablement de vous en informer au préalable sauf si certains points sont soumis à des restrictions légales.

Article 4 – Durée du traitement

Nous conservons et traitons les données à caractère personnel durant la période nécessaire en fonction des finalités du traitement et de la relation contractuelle qui vous lie à VMAX CLUB BELGIUM VZW.

Article 5 - Vos droits

5.1. Droit d'accès et de consultation :

Vous avez à tout moment le droit de prendre connaissance gratuitement de vos Données à caractère personnel, mais également de l'usage que nous en faisons.

5.2. Droit de rectification, de suppression et de limitation :

Vous êtes libre de communiquer ou non vos données à caractère personnel à VMAX CLUB BELGIUM VZW. Vous avez en outre le droit de nous demander à tout moment de rectifier, de compléter ou de supprimer vos données à caractère personnel. Vous reconnaissez que si vous refusez de communiquer des données à caractère personnel ou demandez la suppression de celles-ci, vous ne pourrez pas bénéficier de certains services ou produits.

Vous pouvez également demander la limitation du traitement de vos Données à caractère personnel.

5.3. Droit d'opposition :

Vous bénéficiez également d'un droit d'opposition au traitement de vos Données à caractère personnel pour des motifs graves et légitimes.

Vous avez également le droit de vous opposer à tout moment à l'utilisation de données à caractère personnel dans un but de marketing direct ; dans ce cas, vous n'avez pas besoin de motiver votre refus.

5.4. Droit de transmission gratuite des données :

Vous avez le droit d'obtenir vos Données à caractère personnel qui sont traitées par nos soins sous forme structurée, usuelle et lisible par une machine et/ou de les transférer à d'autres responsables.

5.5. Droit de retrait du consentement :

Dans la mesure où le traitement est basé sur votre consentement préalable, vous bénéficiez du droit de retirer ce consentement.

5.6. Exercice de vos droits :

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à cet effet, soit par courriel à l'adresse vmaxbelgium@gmail.com soit par courrier normal

5.7. Décisions automatiques et profilage :

Le traitement de vos Données à caractère personnel ne comprend pas de profilage et nous ne vous soumettrons pas non plus à des décisions automatisées.

5.8. Droit de déposer plainte :

Vous avez le droit de déposer plainte auprès de la Commission belge de la vie privée ; Commission de la protection de la vie privée, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Tél. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, courriel : commission@privacycommission.be.

Ceci ne porte en rien préjudice à un éventuel recours devant un tribunal civil.

Si vous subissez un dommage à la suite du traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez introduire une action en dédommagement.

Article 6 - Sécurité et confidentialité

6.1. Nous avons développé des mesures de sécurité appropriées au niveau technique ou organisationnel afin d'éviter la destruction, la perte, la falsification, la modification, l'accès non autorisé ou la communication par erreur de données personnelles à des tiers, ainsi que tout autre traitement non autorisé de ces données.

6.2. VMAX CLUB BELGIUM VZW ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un dommage direct ou indirect découlant d'un mauvais usage ou d'un usage illégitime des données à caractère personnel par un tiers.

6.3. Vous devez respecter en permanence les consignes de sécurité, notamment pour éviter tout accès non autorisé à vos données de connexion et à votre code. Vous êtes donc seul responsable de l'usage qui est fait de votre ordinateur, de votre adresse IP et de vos données d'identification à partir du site internet, mais également de leur confidentialité.

Article 7 - Accès par des tiers

 1. Afin de pouvoir traiter vos données à caractère personnel, nous permettons à nos travailleurs d'accéder à celles-ci.

 2. Nous garantissons un niveau de protection équivalent en rendant opposables à ces travailleurs et préposés des obligations contractuelles qui sont similaires à la présente Politique de confidentialité.

Article 8 - Cookies

8.1. Que sont les cookies ?

Un « cookie » est un petit fichier envoyé par le serveur de VMAX CLUB BELGIUM VZW et installé sur le disque dur de votre ordinateur. Les informations stockées sur ces cookies ne peuvent être lues que par nous, et ce uniquement pendant la durée de votre visite sur le site.

8.2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Notre site internet utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos préférences d'utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site. Ceci nous aide à vous proposer une meilleure expérience d'utilisation lorsque vous visitez notre site et à optimaliser celui-ci.

À la suite des récentes modifications légales, tous les sites internet qui s'adressent à des parties déterminées de l'Union européenne sont obligés de demander votre autorisation pour l'utilisation ou le stockage de cookies et de technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. Cette politique en matière de cookies vous donne des informations précises et complètes concernant les cookies que nous utilisons et leur objectif.

8.3. Types de cookies :

Bien qu'il existe plusieurs types de cookies que l'on distingue sur la base de leur fonctionnalité, de leur origine ou de leur durée de conservation, la législation opère principalement une distinction entre les cookies fonctionnels ou techniquement indispensables, d'une part, tous les autres cookies, d'autre part.

Le site internet utilise exclusivement les cookies mentionnés tout en bas de ce page.

 

8.4. Votre consentement :

Vous pouvez à tout moment refuser ou bloquer les cookies en modifiant les paramètres de configuration de votre système de navigation. La désactivation des cookies peut vous empêcher d'utiliser certaines fonctionnalités du site internet.

Si vous avez des questions ou des remarques concernant le traitement de vos données à caractère personnel, n'hésitez pas à nous contacter, soit par courriel à vmaxbelgium@gmail.com, par courrier à VMAX CLUB BELGIUM VZW Kosterstraat 2, 2235 Hulshout ou via la rubrique « Contactez-nous » de notre site internet.

Vous trouverez également de plus amples informations concernant les cookies sur : http://www.allaboutcookies.org/

Vous trouverez ici des informations complémentaires concernant la publicité comportementale en ligne et la confidentialité en ligne : http://www.youronlinechoices.eu/

ENGLISH

Privacy & Cookie Policy VMAX CLUB BELGIUM VZW

This "Privacy Policy" regulates the processing of your personal data by the data controller who has responsibility for the processing: VMAX CLUB BELGIUM VZW, having its registered office at Kosterstraat 2, at 235 Hulshout  herein after: “VMAX CLUB BELGIUM VZW”). You are advised to read this Privacy Policy carefully, because it contains essential information about how your personal data are processed and which cookies are used. By providing your personal data on the website and by providing Personal Data via the email addresses specified on this website, you declare that you have taken note of this Privacy Policy and expressly agree to it as well as to the processing itself.

Article 1 - General

 1. VMAX CLUB BELGIUM VZW complies with the "Act of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data", as amended by the Act of 11 December 1998 as well as the anti-spam provisions of Book XII of the Code of Economic Law concerning the "law of the electronic economy”.

 2. VMAX CLUB BELGIUM VZW is also in line with the European Regulation 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of personal data by means of the current Privacy Policy.

 3. The data controller for the processing of your personal data is VMAX CLUB BELGIUM VZW. A statement was deposited with the Committee for the Protection of Privacy regarding the processing of your personal data.

Article 2 - Personal data

2.1 Personal data that you communicate to us:

 • Category 1: if you have not registered: your IP address;

 • Category 2: when forms have been filled in or orders have been placed without registration: all fields in the form, as well as your IP address;

 • Category 3: if you have registered: all fields in the form, as well as your IP address and password;

 • Category 4: via cookies.

2.2 VMAX CLUB BELGIUM VZW can collect data from you (Personal Data) in different ways:

a. through the use of cookies (see below);

b. when you register and when you use the Website;

2.3 The Website also uses cookies that collect certain personal data. For the provisions regarding the use of cookies, see Article 9.

Article 3 - Purposes of the processing

3.1 General purposes:

VMAX CLUB BELGIUM VZW will only use the Personal Data collected from you for the following purposes:

 • Category 1: for providing and improving this Website and for including Personal Data in anonymous statistics, from which the identity of specific persons or companies cannot be determined, based on the legitimate interests of VMAX CLUB BELGIUM VZW to continuously improve its Website and services;

 • Category 2: for managing your account on this Website with a view to the use of our VMAX CLUB BELGIUM VZW and website, having as its legal basis the performance of an agreement that was requested by you, and, if indicated by you, also for sending out direct marketing, having as its legal basis your explicit prior consent;

 • Category 3: for sending out to you direct marketing, newsletters, promotions and promotions, having as its legal basis your explicit prior consent;

 • Category 4: for improving the user experience and for statistical purposes (see below), having as its legal basis your explicit prior consent;

You are not obliged to release Your Personal Data, but you understand that it will not be possible to provide certain services if You do not give your consent to processing.

3.2 Direct marketing:

Personal data will also be used for direct marketing, provided You have given additional explicit consent for this ("opt-in”).

If you have already been included in our mailing list for receiving marketing material in paper and/or electronic form, VMAX CLUB BELGIUM VZW may use your details for sending marketing and other material with regard to VMAX CLUB BELGIUM VZW, its products and/or services. VMAX CLUB BELGIUM VZW can use the data you provide for updating documents stored by VMAX CLUB BELGIUM VZW.

This consent can be withdrawn at any time, without justification and free of charge, for example by clicking on the appropriate unsubscribe link at the bottom of each promotional e-mail message.

3.3 Transfer to third parties:

In the event of a complete or partial reorganisation or transfer of activities of VMAX CLUB BELGIUM VZW, whereby its business activities are reorganised, transferred or ceased, or if VMAX CLUB BELGIUM VZW goes bankrupt, this may mean that your data are transferred wholly or partly to new entities or third parties via whom the business activities of VMAX CLUB BELGIUM VZW are performed wholly or partly.

VMAX CLUB BELGIUM VZW will make reasonable efforts to inform you in advance of the fact that VMAX CLUB BELGIUM VZW discloses your details to said third party, but you also acknowledge that this is not technically or commercially feasible under all circumstances.

VMAX CLUB BELGIUM VZW will not sell your Personal Data, nor rent, distribute or otherwise make commercially available to third parties, except as described above or with your prior consent.

3.4 Legal requirements:

In rare cases, it may occur that VMAX CLUB BELGIUM VZW must disclose your Personal Data pursuant to a court order or to comply with other mandatory laws or regulations. VMAX CLUB BELGIUM VZW will make reasonable efforts to inform you in advance of this, unless this is subject to legal restrictions.

Article 4 - Duration of the processing

Personal data are stored and processed by us for a period that is necessary, depending on the purposes of the processing and depending on the contractual relationship between VMAX CLUB BELGIUM VZW and You.

Article 5 - Your rights

5.1 Right of access and inspection:

You have the right to receive access to your personal data free of charge at any time, as well as the right to be informed of the use that We make of Your personal data.

5.2 Right of improvement, deletion and restriction:

You are free to decide whether or not to share your personal details with VMAX CLUB BELGIUM VZW. You also have the right to request Us to correct, supplement or delete Your personal data. You acknowledge that if you do not give consent to the sharing of your personal data or if you request your personal data to be deleted, then it will not be possible to provide certain services and products.

You may also request that restrictions are placed on the processing of your Personal Data.

5.3 Right to object:

You also have a right to object to the processing of your personal data for serious and legitimate reasons.

In addition, you always have the right to object to the use of personal data for direct marketing purposes; in such a case, you do not have to give reasons.

5.4 Right to freely transfer data:

You have the right to obtain your Personal Data that have been processed by Us in a structured, standard and machine-readable form and/or to transfer it to other data controllers.

5.5 Right to withdraw consent:

Insofar as processing is based on your prior consent, you have the right to withdraw that consent.

5.6 Exercising your rights:

You can exercise your rights by contacting us for this purpose by email to Vmaxbelgium@gmail.com

5.7 Automated decisions and profiling:

The processing of your personal data does not include profiling and we will not make automated decisions about You either.

5.8 Right to complain:

You have the right to file a complaint with the Belgian Privacy Commission: Commission for the Protection of Privacy, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

This is without prejudice to a court order given by a civil court.

If you suffer damage as a result of the processing of your personal data, you can submit a claim for compensation.

Article 6 - Security and confidentiality

6.1 We have developed security measures that are technically and organisationally adapted to prevent the destruction, loss, forgery, modification, unauthorised access or notification by mistake to third parties of personal data that have been collected as well as any other unauthorised processing of these data.

6.2 Under no circumstances can VMAX CLUB BELGIUM VZW be held liable for any direct or indirect damage resulting from incorrect or unlawful use by a third party of the personal data.

6.3 You must comply with the security regulations at all times, for example by preventing any unauthorised access to your login and code. You are therefore solely responsible for the use made of the Website from Your computer, IP address as well as for Your identification data, as well as for the confidentiality thereof.

Article 7 - Access by third parties

 1. In order to process your personal data, We allow our employees to access Your personal data.

 2. We guarantee a similar level of protection by imposing contractual obligations which are similar to this Privacy Policy and which can be enforced against these employees and appointees.

Article 8 - Cookies

8.1 What are cookies?

A "cookie" is a small file sent by the server of VMAX CLUB BELGIUM VZW and placed on the hard drive of your computer. The information stored on these cookies can only be read by Us and only for the duration of the visit to the Website.

8.2 Why do we use cookies?

Our site uses cookies and similar technologies to differentiate your usage preferences from those of other users of our Website. This helps us to provide you with a better user experience when you visit our Website website and also allows us to optimise our Website.

As a result of recent legislative changes, all websites aimed at certain parts of the European Union are required to seek your consent for the use or storage of cookies and similar technologies on your computers or mobile devices. This cookie policy provides you with clear and comprehensive information on the cookies we use and the reasons why we use them.

8.3 Types of cookies:

Although there are different types of cookies, distinguished in terms of functionality, origin or storage period, the legislation mainly distinguishes between cookies that are functionally or technically necessary on the one hand and all other cookies on the other hand.

The Website only uses the following cookies, mentioned at the bottom of this page.

8.4.Your consent:

You can always refuse or block cookies by changing the configuration parameters of your navigation system. Disabling cookies may mean that you cannot use certain features of the Website.

If you have further questions or comments regarding the processing of Your personal data, please contact us, either by email to vmaxbelgium@gmail.com, or by post to VMAX CLUB BELGIUM VZW or by going to the "Contact us" part on the Website.

More information about cookies can also be found on: http://www.allaboutcookies.org/

More information about online behavioural advertising and online privacy can be found here: http://www.youronlinechoices.eu/

Cookies.jpg
bottom of page